Informacja o plikach cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin usługi

1. DEFINICJE

1.1 Aplikacja – aplikacja mobilna „Blees: transport na żądanie” udostępniana przez Usługodawcę w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usługi;
1.2 Przewóz albo Transport – usługi przewozu osób lub rzeczy w rozumieniu ustawy Prawo przewozowe albo usługi transportu w rozumieniu przepisów Ustawy o transporcie drogowym, świadczone przez odrębne od Usługodawcy podmioty w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne regulaminy tych podmiotów;
1.3 Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.4 Rejestracja – założenie indywidualnego konta Użytkownika w Aplikacji, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu;
1.5 Usługa – usługa określona w pkt. 2.4 Regulaminu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną;
1.6 Usługodawca – Blees Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 24A/10, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454719, NIP 9691607381, REGON 243211616, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, adres e-mail: support[kropka]drt[małpa]blees.co, świadcząca Usługę zgodnie z Regulaminem;
1.7 Urządzenie – urządzenie typu smartfon, tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Aplikacji;
1.8 Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji za pomocą Urządzenia, która przeszła proces rejestracji opisany w pkt. 4 Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji.
2.2 Usługodawca porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji oraz przy użyciu poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail.
2.3 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu/zalogowaniu się w aplikacji oraz po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.
2.4 Usługodawca umożliwia korzystanie z Aplikacji nieodpłatnie.
2.5 Usługa świadczona za pośrednictwem Aplikacji polega na umożliwieniu Użytkownikom zamawiania Przewozu albo Transportu przy użyciu Aplikacji.
2.6 Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie Urządzenia z systemem Android od wersji 7.0 lub z systemem iOS od wersji 9.0, jak również połączenia Urządzenia z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
2.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, o których mowa w ust. 2.6 powyżej.
2.8 Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników Przewozu albo Transportu. Przewóz albo Transport realizowane są przez odrębne podmioty, z którymi Użytkownik zawiera odrębne umowy. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i wewnętrznych przepisów obowiązujących u podmiotów realizujących Przewóz albo Transport, w tym uiszczenia stosownych opłat z tytułu korzystania z Przewozu albo Transportu. Usługodawca nie pośredniczy w sprzedaży biletów i pobieraniu opłat za Przewóz albo Transport. Wszelkie roszczenia związane z wykonywaniem tych umów, w szczególności dotyczące reklamacji, praw konsumentów czy prawidłowości wykonywania Przewozu albo Transportu powinny być zgłaszane bezpośrednio podmiotom realizującym takie usługi. Usługodawca nie pośredniczy w kontaktach w tymi podmiotami, jednakże w przypadku, gdy w dokonywanej przez siebie ocenie Aplikacji Użytkownik zawrze uwagi dotyczące jakości Przewozu albo Transportu, pojazdu lub inne dotyczące podmiotów realizujących Przejazd albo Transport lub związane z Przejazdem albo Transportem, Usługodawca może przekazać te uwagi w formie zanonimizowanej podmiotowi realizującemu Przejazd albo Transport.
2.9 Jako że Usługodawca świadczy jedynie usługi umożliwiające zamawianie Przewozu albo Transportu, Usługodawca nie gwarantuje dostępności kierowców i możliwości realizacji zamówionego przejazdu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności w przypadku braku realizacji lub nieprawidłowej realizacji Przewozu albo Transportu.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1 Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy, którzy prawidłowo uruchomią ją na Urządzeniu.
3.2 W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji Urządzenie musi mieć zapewnione:
• aktywne połączenie internetowe;
• system operacyjny określony w pkt. 2.6 powyżej.
3.3 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
3.4 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
3.4.1 korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
3.4.2 korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
3.4.3 korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.5 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

4.1 W trakcie pierwszego uruchomienia Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji, polegający na założeniu indywidualnego konta Użytkownika.
4.2 Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
• adres e-mail;
• hasło;
• imię;
oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz że akceptuje ich treść.
4.3 Na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zakończenie procesu Rejestracji.
4.4 Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
4.5 W trakcie Rejestracji, jak również w czasie korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
• podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;
• zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
4.6 Dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji przetwarzane będą przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności.
4.7 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
4.8 Usługodawca nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

5.1 Aplikacja jest udostępniana w stanie „jakim jest” („as is”), co oznacza, że Aplikacja może zawierać błędy, a Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, w tym gwarancji poprawności i prawidłowości działania Aplikacji ani gwarancji przydatności Aplikacji do określonego celu i nie odpowiada za prawidłowość i poprawność działania Aplikacji. Ponadto Usługodawca:
• nie jest zobowiązany do świadczenia usług wsparcia dla Aplikacji ani eliminacji ujawnionych błędów;
• może dowolnie modyfikować Aplikację, w tym dodawać lub usuwać dane, zawartość, funkcje, w tym dane, zawartość i funkcje wprowadzane przez Użytkownika;
• nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
5.2 Usługodawca prowadzi jedynie bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
5.3 Oprócz innych przypadków wskazanych w Regulaminie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
• szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich;
• szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
• usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie;
• ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług;
• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
• informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
• szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych i informacji.
5.4 Użytkownik nie będzie dochodził żadnych roszczeń (w tym roszczeń związanych z utratą danych lub informacji) w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Aplikacji.
5.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przewozu albo Transportu, ani żadnej innej odpowiedzialności związanej w tymi usługami. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą podmioty realizujące takie usługi.

6. LICENCJA

6.1 Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, a Aplikacja podlega ochronie prawnej przewidzianej w prawie polskim i ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych.
6.2 Usługodawca udziela Użytkownikowi – na czas korzystania z Aplikacji – bezpłatnej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencja może być odwołana w każdym czasie, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu.

7. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1 Umożliwienie korzystania z Aplikacji jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu i rejestracja są niezbędne w celu korzystania z Usługi przez Użytkowników.
7.2 Z chwilą zakończenia procesu rejestracji zawarta zostaje między Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, która umożliwia zawarcie umowy Przewozu albo Transportu pomiędzy Użytkownikiem a odrębnymi podmiotami świadczącymi takie usługi.
7.3 Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa w ust. 7.2 powyżej.
7.4 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności w jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
7.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, zaprzestania jej rozwijania i opracowywania nowych wersji Aplikacji (update, upgrade), a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem. O zawieszeniu działania Aplikacji Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji, na co najmniej 14 dni przed dniem zawieszenia działalności Aplikacji. Z chwilą zawieszenia działalności Aplikacji umowa o
świadczenie usług, o której mowa w pkt. 7.2 ulega rozwiązaniu.

8. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

8.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu na rzecz Użytkowników będących konsumentami świadczone są na postawie umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
8.2 Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od chwili zakończenia rejestracji w Aplikacji. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość Użytkownik będący konsumentem powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, np. kontaktując się z Usługodawcą przy pomocy Aplikacji lub przesyłając Usługodawcy wypełniony formularz odstąpienia od umowy, którego wzór można pobrać pod adresem https://www.blees.co/dokumenty/.

9. REKLAMACJE

9.1 Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące Aplikacji i Usługi oraz kierować do Usługodawcy pytania dotyczące korzystania z Aplikacji przy pomocy następujących kanałów:
9.1.1 drogą mailową na następujący adres e-mail: support[kropka]drt[małpa]blees.co,
9.1.2 poprzez Aplikację w module „Zgłaszanie problemów”.
9.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: rodzaj problemu oraz dokładny opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Ponadto w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez Aplikację, reklamacja może zawierać dane identyfikujące Użytkownika, w szczególności jego imię, wersję aplikacji i systemu operacyjnego oraz inne dane diagnostyczne mogące pomóc w rozwiązaniu problemu.
9.3 W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail z którego dokonano zgłoszenia reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika odpowiednio przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku podania w Aplikacji błędnego adresu e-mail, co będzie skutkowało niemożnością skontaktowania się z Użytkownikiem w celu rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zastrzega możliwość braku odpowiedzi na reklamację.

10. ZMIANY REGULAMINU i DOSTĘP DO REGULAMINU

10.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Na co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji o planowanych w Regulaminie zmianach. Za akceptację zmian w Regulaminie uważane jest kontynuowanie przez Użytkownika korzystania z Aplikacji po upływie dnia wskazanego w wiadomości o zmianie Regulaminu jako dzień wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian w tym terminie zobowiązuje Użytkownika do zaprzestania korzystania z Aplikacji i skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z prawem. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
11.2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa lub szkodę wywołaną jego działaniem w trakcie korzystania z Aplikacji, w szczególności spowodowane podaniem nieprawdziwych lub niepełnych informacji, ujawnieniem informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub praw własności intelektualnej, w szczególności praw do know-how, praw autorskich i praw własności przemysłowej.
11.3 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
11.4 Spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed jednym z podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania reklamacji i roszczeń wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje o sposobie dostępu do tych procedur rozstrzygania reklamacji i sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.5 Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do zastąpienia nieważnych postanowień Regulaminu nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.
11.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2021.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktuję się
z Tobą i przedstawię więcej informacji.

    Marcin Musioł
    Dyrektor ds. wdrożeń - doświadczony specjalista
    z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla transportu.
    +48 790 402 003