Informacja o plikach cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Polityka prywatności – informacja skierowana dla Użytkowników aplikacji mobilnej „Blees: transport na żądanie”.

Żeby umożliwić Państwu korzystanie z aplikacji mobilnej „Blees: transport na żądanie”, Blees Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników tej aplikacji. Blees Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie dane niezbędne do korzystania z aplikacji i wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Blees Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w oparciu o przyjęte w Blees Sp. z o.o. zasady przetwarzania danych osobowych, dbając o ich należyte zabezpieczenie i chroniąc przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Dane osobowe, które przetwarzamy w aplikacji mobilnej „Blees: transport na żądanie” to pozyskane od Użytkowników podczas rejestracji:

  • imię,
  • adres e-mail,

oraz inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji (np. dane zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym lub wystawianej opinii).

W celach analitycznych i statystycznych zbieramy i wykorzystujemy również inne dane pochodzące z Urządzeń, takie jak wersja i rodzaj systemu operacyjnego czy rozdzielczość ekranu. Są to dane w pełni zanonimizowane, niepozwalające na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Poniżej przedstawiamy zasady, na jakich Blees Sp. z o.o. zbiera, korzysta i udostępnia wyżej wskazane dane.

Definicje:

Aplikacja aplikacja mobilna „Blees: transport na żądanie”, dostarczana przez Blees Sp. z o.o.
Dostawca Usług Płatniczych
przedsiębiorca dostarczający usługę służącą doładowywaniu środków na koncie Użytkownika oraz pośredniczący w zwrocie środków z konta Użytkownika, z którym Administrator zawarł umowę o współpracy w zakresie przyjmowania zapłaty lub świadczenia innych usług płatniczych, np. (PayPro S.A. – Przelewy24); środki z konta Użytkownika będą służyły dokonywaniu przez Użytkownika płatności za zrealizowany przejazd
Użytkownik każda osoba, która pobrała na Urządzenie Aplikację oraz dokonała rejestracji konta użytkownika w tej aplikacji
Urządzenie urządzenie mobilne, na którym zainstalowano Aplikację, takie jak smartfon lub tablet
Usługa usługa świadczona przez Blees Sp. z o.o. użytkownikom za pomocą Aplikacji (drogą elektroniczną), polegająca na umożliwieniu zamawiania przejazdów przy użyciu Aplikacji

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Blees Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 24A/10, 44-100 Gliwice.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Blees Sp. z o.o.:

 • za pomocą wiadomości e-mail na adres: privacy[małpa]blees.co,
 • pocztą tradycyjną na adres: Blees Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24a/10, 44-100 Gliwice,
 • poprzez Aplikację w module „Zgłaszanie problemów”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Blees Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi)
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych z Usługą art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)
rozpatrywanie reklamacji związanych z Usługą art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu należytego wykonania umowy o świadczenie Usługi)
badanie sposobu wykorzystywania Aplikacji, analiza, statystyka art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)
obsługa zgłoszeń dotyczących działania Aplikacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi)
przyjmowanie i obsługa opinii Użytkowników art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)
rozwijanie Aplikacji i Usługi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)
rozliczanie płatności za zrealizowany przejazd z operatorami realizującymi usługę przewozu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi)

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Blees Sp. z o.o., bez których realizacja Usługi nie byłaby możliwa. Tymi podmiotami są:

 • Operatorzy realizujący usługę przewozową, któremu przekazujemy imiona Użytkowników w celu weryfikacji, czy z oferowanej przez nich usługi przewozu korzysta osoba zamawiająca transport z wykorzystaniem Aplikacji
 • Microsoft Azure, dostawca chmury internetowej, czyli zdalnego, odpowiednio zabezpieczonego oprogramowania i infrastruktury służących do przechowywania danych Użytkowników,
 • Dostawcy Usług Płatniczych – w celu obsługi doładowania środków na koncie Użytkownika oraz ewentualnego zwrotu środków z konta Użytkownika, które służą rozliczaniu opłat za przejazd z organizatorami realizującymi usługę przewozową (w przypadkach, w których operator realizujący usługę przewozową pobiera opłaty za przewóz, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami takich operatorów); Dostawcom Usług Płatniczych przekazywany jest adres e-mail Użytkownika płacącego za przejazd przy użyciu Aplikacji wyłącznie w celach opisanych powyżej.

Możemy także przekazywać dane osobowe Użytkowników takim podmiotom jak Policja, sądy, urzędy i inne podmioty, którym odpowiednie przepisy prawa pozwalają na uzyskiwanie takich informacji.

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane Użytkowników zawieramy stosowne umowy zobowiązujące ich do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych na tym samym poziomie, na jakim zapewnia to Blees Sp. z o.o. Niektóre podmioty (np. Policja) zobowiązane są z mocy prawa do ochrony tych informacji.

Miejsce przechowywania danych osobowych:

Wszystkie dane osobowe użytkowników przetwarzane są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Blees Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza ten obszar.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących okresach:

 • przez okres realizacji umowy o świadczenie Usługi oraz w okresie 1 miesiąca od dnia jej rozwiązania (niezależnie od przyczyny),
 • maksymalnie 10 lat od zakończenia świadczenia Usługi, jednak jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdemu z Użytkowników przysługują następujące prawa:

 • uzyskania od Blees Sp. z o.o. informacji, czy przetwarza dane osobowe dotyczące danego Użytkownika, a jeżeli to ma miejsce – dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii na zasadach wynikających z RODO,
 • żądania od Blees Sp. z o.o. niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeśli zajdą przesłanki określone w RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Blees Sp. z o.o., w przypadkach określonych w RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (w przypadku, gdy dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Blees Sp. z o.o.),
 • otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych).

Ponadto, w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez Blees Sp. z o.o. jego danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w tym zakresie, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne do realizacji Usługi i osiągnięcia celów, o których mowa wyżej.

Przetwarzanie danych innych niż osobowe:

Oprócz danych osobowych Użytkowników, Blees Sp. z o.o. przetwarza dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania z Usługi, takie jak:

 • oznaczenia identyfikujące Użytkowników nadawane na podstawie danych osobowych (identyfikatory),
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

Ponadto przetwarzamy – w sposób w pełni zanonimizowany – zagregowane informacje o sposobie użycia Aplikacji tak, aby móc ją ciągle usprawniać w oparciu o potrzeby Użytkowników.

Zmiany w polityce prywatności:

Blees Sp. z o.o. może uaktualniać lub zmieniać niniejszą politykę prywatności, w szczególności, jeśli nastąpią zmiany w prawie, na podstawie którego przetwarza dane osobowe Użytkowników lub inne okoliczności uzasadniające taką zmianę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktuję się
z Tobą i przedstawię więcej informacji.

  Mikołaj Kwiatkowski
  Manager ds. rozwoju biznesu - ekspert w zakresie pojazdów autonomicznych, nowych technologii i mobilności.
  +48 790 302 803