Informacja o plikach cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Informacja skierowana jest dla kierowców korzystających z aplikacji mobilnej „DRT Kierowca”.

Żeby umożliwić Państwu korzystanie z aplikacji mobilnej „DRT Kierowca” Blees Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe. Blees Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie dane niezbędne do korzystania z tej aplikacji i wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Blees Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Kierowców w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w oparciu o przyjęte w Blees Sp. z o.o. zasady przetwarzania danych osobowych, dbając o ich należyte zabezpieczenie i chroniąc przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Dane osobowe, które przetwarzamy w aplikacji mobilnej „DRT Kierowca” to:

 • imię,
 • adres e-mail,

oraz dane geolokalizacyjne i dotyczące trasy przejazdu, przetwarzane w trakcie realizacji usługi przewozu.

W celach analitycznych i statystycznych zbieramy i wykorzystujemy także inne dane pochodzące z urządzeń, takie jak wersja systemu operacyjnego Android czy rozdzielczość ekranu. Są to dane w pełni zanonimizowane, niepozwalające na identyfikację poszczególnych Kierowców.

Poniżej przedstawiamy zasady, na jakich Blees Sp. z o.o. zbiera i korzysta z wyżej wskazanych danych.

Definicje:

Aplikacja aplikacja mobilna „DRT Kierowca” dostarczana przez Blees Sp. z o.o.
Kierowca każda osoba, która pobrała na Urządzenie Aplikację oraz loguje się w Aplikacji i realizuje Przewóz
Urządzenie urządzenie mobilne, na którym zainstalowano Aplikację, takie jak smartfon lub tablet
Usługa usługa świadczona przez Blees Sp. z o.o. za pomocą Aplikacji (drogą elektroniczną), polegająca na umożliwieniu zamawiania przejazdów przy użyciu Aplikacji
Przewóz usługa przewozu osób i rzeczy świadczona przez podmiot wskazany przez Organizatora Przewozów
Umowa umowa o wdrożenie usługi mikrotranzytu zawarta pomiędzy Blees Sp. z o.o. a Organizatorem Przewozów

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Kierowców jest Blees Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 24A/10, 44-100 Gliwice.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Blees Sp. z o.o.:

 • za pomocą wiadomości e-mail na adres: privacy[małpa]blees.co
 • pocztą tradycyjną na adres: Blees Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24A/10, 44-100 Gliwice,
 • poprzez Aplikację w module „Zgłaszanie problemów”

Źródło pochodzenia danych osobowych:

Blees sp. z o.o pozyskuje dane osobowe Kierowców od podmiotu wskazanego przez Organizatora Przewozów.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Blees Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Kierowców w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

umożliwienie Kierowcy korzystanie z Aplikacji w celu realizacji Przewozu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o)
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych z Usługą art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o)
badanie sposobu wykorzystywania Aplikacji, analiza, statystyka art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)
obsługa zgłoszeń i opinii dotyczących działania Aplikacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi)
rozwijanie Aplikacji i Usługi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Blees Sp. z o.o.)

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe Kierowców przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Blees Sp. z o.o., bez których korzystanie z Aplikacji nie byłoby możliwe, tj. Microsoft Azure, dostawca chmury internetowej, czyli zdalnego, odpowiednio zabezpieczonego oprogramowania i infrastruktury służących do przechowywania danych Kierowców.

Informacje na temat realizacji przejazdu i pozycji GPS pojazdu (dane geolokalizacyjne) przekazujemy podmiotom odpowiedzialnym za realizację Przewozu.

Możemy także przekazywać dane osobowe Kierowców podmiotom takim jak Policja, sądy, urzędy i inne podmioty, którym odpowiednie przepisy prawa pozwalają na uzyskiwanie takich informacji.

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane Kierowców zawieramy stosowne umowy zobowiązujące ich do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych na tym samym poziomie, na jakim zapewnia to Blees Sp. z o.o. Niektóre podmioty (np. Policja) zobowiązane są z mocy prawa do ochrony tych informacji.

Miejsce przechowywania danych osobowych:

Wszystkie dane osobowe Kierowców przetwarzane są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Blees Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych Kierowców poza ten obszar.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe Kierowców w następujących okresach:

 • przez okres realizacji Umowy oraz w okresie 1 miesiąca od dnia jej rozwiązania (niezależnie od przyczyny),
 • maksymalnie 10 lat od zakończenia świadczenia Usługi, jednak jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdemu z Kierowców przysługują następujące prawa:

 • uzyskania od Blees Sp. z o.o. informacji, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce – dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii na zasadach wynikających z RODO,
 • żądania od Blees Sp. z o.o. niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeśli zajdą przesłanki określone w RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Blees Sp. z o.o., w przypadkach określonych w RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (w przypadku, gdy dane osobowe Kierowców są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Blees Sp. z o.o.),
 • otrzymania dostarczonych Blees Sp. z o.o. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),

Ponadto, w przypadku, gdy Kierowca uzna, że przetwarzanie przez Blees Sp. z o.o. jego danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w tym zakresie, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne do korzystania z Aplikacji i osiągnięcia celów, o których mowa wyżej.

Przetwarzanie danych innych niż osobowe:

Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych Kierowców przetwarzamy – w sposób w pełni zanonimizowany – zagregowane informacje o sposobie wykorzystania Aplikacji. Jest to kluczowe, aby ciągle podnosić komfort użytkowania Aplikacji.

Zmiany w polityce prywatności:

Blees Sp. z o.o. może uaktualniać lub zmieniać niniejszą politykę prywatności, w szczególności, jeśli nastąpią zmiany w prawie, na podstawie którego przetwarza dane osobowe Kierowców lub inne okoliczności uzasadniające taką zmianę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój adres e-mail, skontaktuję się
z Tobą i przedstawię więcej informacji.

  Mikołaj Kwiatkowski
  Manager ds. rozwoju biznesu - ekspert w zakresie pojazdów autonomicznych, nowych technologii i mobilności.
  +48 790 302 803